• *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Avís Legal

Avís Legal

El present avís legal estableix les condicions d'accés a la Web www.compromesosamblalectura.org , en endavant, la WEB i l'ús dels seus continguts tals com el codi font, disseny, estructura de navegació, base de dades, textos, imatges, fotos, sons i qualsevol altra creació, en endavant, els CONTINGUTS.

I. IDENTIFICACIÓ

La Web és titularitat de l'Associació Catalana per al Foment de la Lectura, amb domicili social al Carrer del Pou, 1 entresol A, de Girona 17820, inscrita en el Registre Mercantil de Girona. NIF G55121156, en endavant el Titular.

II. DADES DE CONTACTE DEL TITULAR

C/Pintor Manel Pigem, 58 1er 2a

17820 Girona

Telèfon: 637933746

E-mail: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

III.TITULARITAT I CONDICIONAS D'ÚS I ACCEPTACIÓ PER L'USUARI

El titular dels drets de propietat intel•lectual del Web, així com, el responsable del tractament de les dades d'identificació personal recollides a través del web és el Titular.

La utilització d'aquest lloc web atribueix la condició d'Usuari, la qual cosa implica l'adhesió sense reserves a les presents condicions en la versió publicada en el moment en què s'accedeixi a aquesta. El Titular es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del web, així com les Condicions Generals d'ús de la web.

Per això, el Titular, recomana a l'usuari, llegir les mateixes atentament cada vegada que accedeixi al lloc web.Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta.

IV. COMPROMÍS DE L'USUARI.

L'Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la llei, a aquestes Condicions Generals, així com, amb la moral i bons costums generalment acceptats i en l'ordre públic.L'Usuari s'obliga a usar els Continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no:

1. Utilitzar els Continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i els bons costums generalment acceptats a l'ordre públic.2. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.3. Vulnerar drets de propietat intel lectual o industrial pertanyents al titular o tercers.4. Fer servir els Continguts i, en particular, la informació de qualsevol tipus obtinguda a través del web per a remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol.licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

V. RESPONSABILITAT DE L'USUARI.

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el Titular pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les Condicions Generals o de la llei, en relació amb la utilització de la web. L'ús no autoritat dels continguts de la web o la lesió dels drets de la Propietat Intel lectual del Titular donarà lloc a les responsabilitats previstes en la legislació vigent. El Titular vetllarà en tot moment pel respecte de l'ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre i / o eliminar, a la seva discreció, els Continguts o excloure a l'Usuari de la web en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d'algun dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d'observar qualsevol conducta que, segons el parer el Titular resultin contràries a la moral, l'ordre, els bons costums o que puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i / o prestigi del Titular o els seus col.laboradors.

VI. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT I GARANTIES.

El Titular es reserva el dret a interrompre l'accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol de tots els Continguts que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.En conseqüència, el Titular no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web ni dels continguts, de manera que la utilització dels mateixos per part de l'Usuari es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir responsabilitats al Titular en aquest sentit.

El Titular no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin l'origen en causes que escapen del control del titular, i / o deguda a una actuació dolosa o culposa de l'Usuari i / o tingui per origen causes de Força Major. Sense perjudici del que estableix l'article 1105 del Codi Civil, s'entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i als efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control del titular com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d'accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l'atac de hackers o tercers especialitzats a la seguretat o integritat del sistema informàtic, en qualsevol cas, sigui quina sigui la seva causa, el titular no assumirà cap responsabilitat per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant. El Titular té dret, sense que existeixi cap indemnització a l'Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

El Titular no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin l'origen en causes que escapen del control del Titular, i / o deguda a una actuació dolosa o culposa de l'Usuari i / o tingui per origen causes de Força Major. Sense perjudici del que estableix l'article 1105 del Codi Civil, s'entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i als efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control del titular com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d'accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l'atac de hackers o tercers especialitzats a la seguretat o integritat del sistema informàtic, en qualsevol cas, sigui quina sigui la seva causa, el titular no assumirà cap responsabilitat per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant. El Titular té dret, sense que existeixi cap indemnització a l'Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

El Titular no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l'accés a continguts de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats. La funció dels enllaços que apareixen a la web és exclusivament la d'informar l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes per aquesta pàgina web, sense ser en cap cas responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l'accés pels usuaris a aquests. Aquests Continguts de tercers són proporcionats per aquests, de manera que el titular no pot controlar i no controla la licitud dels continguts ni la qualitat dels serveis oferts. De la mateixa manera, el titular exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin deure a la presència de virus o la presència d'altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics i també en els documents o sistemes emmagatzemats en aquests. El Titular no es fa responsable per la utilització que l'Usuari realitzi dels serveis i productes del lloc web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material del lloc web, infringint els drets de propietat intel.lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers .

VII. PROPIETAT INTELECTUAL

Tots els Continguts d'aquesta pàgina web, com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i software, són de l'exclusiva propietat del Titular o de tercers, els drets reconeix el titular , i estan subjectes a drets de propietat intel•lectual i industrial protegits per la legislació nacional i internacional vigent en cada moment.Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel•lectual amb fins comercials així com la seva reproducció distribució, modificació, alteració o descompilació més enllà del que permeten les fórmules de sindicació de continguts.La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.Únicament s'autoritza l'USUARI la visualització i descàrrega dels continguts de la web, per a ús personal i no comercial.

VIII. PROTECCIÓ DE DADES

El titular, plenament conscienciat de l'ús i tractament que se li han de donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent al respecte, té implantat en el si de la seva organització un sistema per preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com a personals. Garantint que les dades personals seran utilitzades, amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de caràcter personal. El Titular informa als Usuaris que les dades que ens faciliti en el moment de registrar-se com usuari o amb posterioritat a través dels serveis habilitats, seran introduïdes en un fitxer automatitzat titularitat del titular. Aquestes dades s'utilitzaran per a la gestió de la relació amb els Usuaris, ampliació i millora dels Continguts i per a l'enviament d'informació o publicitat per correu electrònic. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, el fet de facilitar les seves dades al titular equival a la seva autorització expressa per a l'enviament de publicitat a través d'aquest mitjà.

Aquest consentiment s'atorga sense perjudici de tots els drets que l'assisteixen en virtut de la L.O. 15/1999, i especialment de la possibilitat que l'Usuari pugui exercir gratuïtament els drets d'oposició, d'accedir, rectificar, d'informació i de cancel.lació de les seves dades personals i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, que podrà exercir mitjançant petició escrita adreçada al titular a l'adreça de correu electrònic e-mail: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la . El Titular comunica a l'Usuari el caràcter no obligatori de la recollida d'aquestes dades per a la prestació dels serveis. No obstant això, la no complementació d'aquestes dades podrà impedir el titular prestar tots aquells serveis vinculats a aquestes dades, alliberant-lo de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta d'aquests serveis.L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se el titular el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

IX. UTILITZACIÓ DE COOKIES

El Titular l'informa que durant la navegació per les nostres pàgines web s'utilitzen "cookies",fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que ens permeten obtenir informació d'aquest.

X. ESPECIAL PROTECCIÓ A MENORS

El Titular considera que la protecció de les dades de caràcter personal dels menors és essencial, pel que en el cas que l'usuari sigui menor d'edat, aquest només podrà aportar les seves dades personals en els formularis de recollida dels mateixos, amb el previ consentiment dels pares o tutors, enviant el formulari corresponent degudament signat pels pares o tutors per correu certificat i amb còpia del DNI del pare o tutor signant a la següent adreça dalt indicada. El Titular no respon de les dades de menors que sense poder conèixer el titular aquest fet s'hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.

XI. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi al lloc web www.compromesosamblalectura.org, s'aplicarà la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús de d'aquest lloc web, els Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).


Estàs aquí: Patrocinis
Recomanacions, activitats, projectes col·laboratius i molt més! Si ets amant de la lectura Fes-te'n soci!

La Cita

Per fi sóc feliç, car he retornat pel record a l'única veritat: la literatura.

Fernando Pessoa, poeta portuguès (1888-1935)


Veure més cites

Amb la col·laboració d'Arambee i factoria81

Segueix-nos!

Enllaç a la nostra pàgina de facebook social twitter box blue